Všeobecné nákupné podmienky

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP TOVARU
A POSKYTOVANIE SLUŽIEB PRE REGADA, s.r.o. (ďalej len REGADA)


1. Všeobecne
1.1. Tieto podmienky (ďalej len VNP) platia pre všetky ponuky a všetky objednávky na nákup tovaru, materiálu a nákup služieb dodávaných pre REGADU zo strany ich dodávateľov (ďalej len ako dodávateľ) a pre všetky príslušné kúpne zmluvy, ktoré REGADA uzavrie so svojimi dodávateľmi ako kupujúci (ďalej len zmluva). V tejto zmluve termín „služby“ bude zahŕňať všetky činnosti dodávateľa.
1.2. Týmto sa výslovne vylučuje platnosť kúpno-predajných podmienok dodávateľa.
1.3. Ustanovenia zmluvy, ktoré sa budú odchyľovať od týchto VNP, budú platné len za podmienky, že ich REGADA písomne dohodne v kúpnej zmluve (objednávke), ktorú uzavrie d dodávateľom, a to na základe predchádzajúceho písomného návrhu dodávateľa.
1.4. Objednávka, ku ktorej REGADA neobdržala potvrdenie o prijatí, a ktorá nebola písomne odvolaná, ale ktorá bola úplne, alebo čiastočne dodávateľom splnená, bude považovaná ako keby bola dodávateľom plne akceptovaná.

2. Ceny
Dohodnutá cena je počas celej doby trvania zmluvy pevná. Splatnosť faktúr je 60 dní.

3. Dodávka
3.1. Dohodnutý termín dodávky tovaru je podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ nebude dodávka tovaru dodaná REGADE včas v dohodnutom termíne, pôjde o podstatné porušenie zmluvy zo strany dodávateľa, i keď nepríde k oznámeniu tejto skutočnosti dodávateľovi zo strany REGADY.
3.2. Dodávateľ upovedomí REGADU v dostatočnom časovom predstihu o presnom termíne dodávky tovaru, ako i o akejkoľvek  hrozbe, že tovar nebude v dohodnutom termíne REGADE dodaný, a to minimálne 3 dni pred samotným dňom dodania tovaru zo strany dodávateľa.
3.3. Dodávka tovaru pre REGADU bude riadne vykonaná a ukončená zo strany dodávateľa len za podmienky, že dohodnutý tovar alebo služby budú dodávateľom pre REGADU dodané vcelku, v súlade so zmluvou.

4. Zmeny a práca navyše
4.1. Dodávateľ nebude robiť žiadne zmeny v designe, ani v špecifikáciách dohodnutého REGADE dodávaného tovaru, s výnimkou, ak REGADA dá k tomu svoj predchádzajúci písomný súhlas, alebo ak REGADA sama vopred písomne požiada o vykonanie týchto zmien na tovare.
4.2. Dodávateľ bude po dobu plnenia zmluvy robiť technicky možné zmeny alebo doplnky na dohodnutom tovare, alebo na službách podľa želania REGADY.
4.3. Zmeny a doplnky, na dohodnutom dodávanom tovare, v zmysle ods. 4.1 tohto článku VNP, ktoré vykoná dodávateľ pre REGADU, nebudú mať za následok zvýšenie dohodnutej ceny tovaru, ani predĺženie dohodnutého termínu jeho dodávky, pokiaľ to nebude osobitne s REGADOU vopred písomne dohodnuté. Zvýšenie dohodnutej ceny tovaru z dôvodu jeho zmeny, je možné len za podmienky, že dodávateľ zaslal REGADE svoj písomný návrh na zvýšenie ceny tovaru, alebo na predĺženie termínu jeho dodávky pred vykonaním samotnej zmeny, alebo doplnku dohodnutého tovaru, a to v lehote najneskôr do 5 dní odo dňa dodávateľovho prijatia písomnej žiadosti REGADY o vykonanie takejto zmeny alebo doplnku.
4.4. REGADA je oprávnená odstúpiť od zmluvy celkom, alebo z časti žiadať zmenu v rozsahu zmluvne dohodnutého tovaru, ak sa realizácia zmien, alebo doplnkov na dohodnutom tovare, ktoré si REGADA želá vykonať, javia ako nemožné za podmienok prijateľných pre REGADU.

5. Plánovanie
Dodávateľ si musí zorganizovať svoju dodávku tovaru REGADE takým spôsobom, ktorý nenaruší činnosť REGADY, ani tretích strán.

6. Zákaz postúpenia zmluvy
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu REGADE dodávateľ nesmie previesť, ani na tretie strany postúpiť, svoje práva a povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy, ktorú uzavrie s REGADOU, a to vcelku ani v časti zmluvy.

7. Kontrola
REGADA bude mať po celý čas, t.j. aj v medziobdobiach, právo na kontrolu a preskúmanie tovaru a služieb.

8. Riziko a prevod vlastníckeho práva
8.1. Tovar, ktorý sa má dodať a tovar, v súvislosti s ktorým sa budú poskytovať služby, je na účet a riziko dodávateľa až do ukončenia dodávky na určené miesto.
8.2. Ak REGADA uhradí akúkoľvek platbu pred dodávkou, vlastnícke právo k tovaru, ktorého sa týka daná platba, alebo časti, alebo materiály, ktoré sú už u dodávateľa, predaný tovar (spoločne nazývané „tovar“), sa stávajú vlastníctvom REGADY, a to v momente ich zaplatenia dodávateľovi zo strany REGADY. Dodávateľ je povinný označiť tovar, ktorý sa nachádza u neho a mať ho tak označený v prospech REGADY. Dodávateľ slúži pre REGADU ako skladovateľ tovaru určeného pre REGADU, ktorý sa ešte u neho nachádza.

9. Právo na duševné a priemyselné vlastníctvo
9.1. Dodávateľ sa zaručuje, že dodaný tovar (jeho využitie) a služby neporušujú žiadne právo duševného a priemyselného vlastníctva tretích osôb. Dodávateľ odškodní REGADU v súvislosti s takýmito právami v prípade nárokov tretích strán a uhradí škody a náklady REGADE na svoj vlastný účet.
9.2. Výkresy, ilustrácie, návrhy, modely, výpočty, prevádzkové postupy, nástroje atď., ktoré dodá REGADA, alebo ktoré sa vyrobia podľa objednávky REGADY, alebo ktoré vyrobí dodávateľ, alebo sa vyrobia v jeho mene v súvislosti s uvedeným, ako ja práva na duševné a priemyselné vlastníctvo súvisiace s uvedeným, patria výlučne REGADE, t.j. REGADA sa bude považovať za výrobcu a autora, a to všetko bez ohľadu na to, či sa tieto účtovali REGADE separátne.

10. Mlčanlivosť
Dodávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa dozvedel z obchodného styku s REGADOU a o informáciách, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s dohodovaním a splnením zmlúv uzatvorených s REGADOU. Dodávateľ nesmie využiť, ani zneužiť tieto informácie pre svoje vlastné potreby, alebo pre potreby tretích strán.

11. Verejný poriadok, bezpečnosť a životné prostredie
Dodávateľ a jeho zamestnanci, vrátane dodávateľových subdodávateľov sú povinní dodržiavať bezpečnostné a environmentálne predpisy platné v Slovenskej republike, ako i pravidlá, príkazy a nariadenia platné na mieste výkonu práce, v súvislosti s verejným poriadkom, bezpečnosťou, životným prostredím a monitorovaním.

12. Záruky a zodpovednosť
12.1. Dodávateľ sa zaručuje, že všetok tovar a služby, ktoré dodá REGADE sú prvotriedne z hľadiska návrhu, konštrukcie, realizácie, materiálov, zloženia a kvality, sú v súlade s výkresmi, inými údajmi, normami a špecifikáciami, ktoré používa REGADA, sú vhodné na zamýšľané využitie, bezpečné a sú v súlade so všetkými štátnymi normami a predpismi.
12.2. Dodávateľ zodpovedá za všetky náklady a škody, ktoré vzniknú v REGADE v dôsledku nesplnenia záväzkov dodávateľa, ako aj za všetky škody, ktoré spôsobia REGADE dodávateľ, jeho zamestnanci ako i dodávateľovi subdodávatelia. Dodávateľ zodpovedá REGADE za všetky vady na tovare, ktorý dodal alebo má dodať REGADE. Dodávateľ odškodní REGADU v tejto súvislosti za všetky následné škody, ktoré budú voči REGADE vznesené tretími stranami.
12.3. V tejto zmluve termín „záruka“ odkazuje na podmienku, v rámci ktorej je dodávateľ povinný opraviť vady tovaru alebo dodať náhradný tovar bez ďalších nákladov, bez ohľadu na pôvod vady a bez ohľadu na zodpovednosť dodávateľa podľa zmluvy.
12.4. Podmienky záruky dodávateľa budú trvať 24 mesiacov, ak dodávateľ nestanoví predbežnú záruku na daný tovar.
12.5. V prípade dodania nefunkčného výrobku, vzniká reklamácia, REGADA vystaví protokol o chybách výrobku POCH a zašle dodávateľovi email s POCH. Dodávateľ musí na POCH zareagovať do 48hod, na REGADU odošle email a informuje o prijatí reklamácie a dohodne o spôsobe doručenia nefunkčného kusa. Následne do 10 dní identifikuje príčinu a informuje o tom emailom.. Opravený alebo nový diel dodá do 30dní alebo sa dohodne s referentom REGADA na spôsobe a čase vysporiadania reklamácie.

13. Pozastavenie, odstúpenie a ukončenie
13.1. REGADA je oprávnená pozastaviť svoje záväzky podľa zmluvy, alebo odstúpiť od zmluvy, alebo ukončiť ju v celosti, alebo v časti (ďalej ako odstúpenie) písomným oznámením o odstúpení, bez predchádzajúceho oznámenia o porušení záväzkov zo strany dodávateľa, v prípade, že dodávateľ nesplnil vôbec, nesplnil v čas, alebo riadne nesplnil svoje záväzky voči REGADE, ako aj v prípade moratória, alebo konkurzného konania dodávateľa, zabavenia majetku spoločnosti (alebo jeho časti) a tovaru určeného na realizáciu zmluvy a uzavretia alebo likvidácie podnikateľskej činnosti. V takom prípade bude REGADA povinná nahradiť dodávateľovi len pomernú cenu za tovar a služby, ktoré už dodal REGADE, avšak len v takom prípade, ak takého dodané služby boli použité firmou REGADA.
13.2. REGADA je oprávnená odstúpiť od zmluvy v celku alebo v časti písomným oznámením o odstúpení, ak bude zmluva s jeho kupujúcim alebo zákazníkom, v prospech ktorého sa výlučne, alebo spoločne uzavrela zmluva s dodávateľom, ukončená, pozastavená, alebo niektorá strana od nej odstúpila v celosti alebo v časti. V takomto prípade, ako aj v prípade uplatnenia článku 4.4, bude REGADA povinná uhradiť dodávateľovi len pomernú cenu za tovar a službu, ktorému dodávateľ dodal do odstúpenia od zmluvy.
13.3. Ak REGADA alebo dodávateľ nemôžu plniť zmluvu po dobu dlhšiu ako tridsať dní z dôvodu dlhšej moci, obe zmluvné strany budú mať právo odstúpiť od zmluvy písomným prehlásením o odstúpení, oproti náhrade pomernej ceny za tovar a služby, ktoré už boli dodané.

14. Ochrana osobných údajov
V prípade, že REGADA spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dodávateľa alebo iných dotknutých osôb, vykonáva túto činnosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje dodávateľa sú spracovávané so súhlasom dodávateľa a iných dotknutých osôb na účely overenia totožnosti dodávateľa alebo ním splnomocnenej osoby pri vykládke, identifikáciu dodávateľa v informačnom systéme REGADY a s cieľom vystaviť správne objednávky.

15. Spory a rozhodnuté právo
15.1. Všetky spory medzi zmluvnými stranami sa budú riešiť výlučne na príslušnom súde v Prešove, pokiaľ REGADA neuprednostní príslušné fórum (rozhodcovský súd).
15.2. Tieto zmluvné podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
15.3. Tieto Všeobecné nákupné podmienky REGADY, pre nákup tovaru a poskytovanie služieb nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2024.

 


V Prešove 8.12.2023