Všeobecné dodacie podmienky

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
č. 1/2016
Spoločnosť REGADA, s.r.o. so sídlom Strojnícka 7, 080 01 Prešov, IČO: SK2020011257, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vložka č.11100/P (ďalej len REGADA) vydáva tieto všeobecné dodacie podmienky.
I. Všeobecné ustanovenia
1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou REGADA a zákazníkom sa riadia kúpnou zmluvou a týmito všeobecnými dodacími podmienkami. Tieto všeobecné dodacie podmienky sa vzťahujú na všetky dodávky výrobkov a služieb realizovaných spoločnosťou REGADA (ďalej len tovar). Akékoľvek iné dodacie podmienky navrhnuté zákazníkom budú platné len v prípade a v rozsahu, ktorý bude písomne odsúhlasený medzi spoločnosťou REGADA a zákazníkom.
1.1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde na základe doručenej objednávky od zákazníka poštou, mailom, osobne, ústne, alebo aj jej zverejnením na voľne prístupnom elektronickom médiu a jej následným potvrdením spoločnosťou REGADA, formou doručenia zákazníkovi opečiatkovanej a podpísanej kúpnej zmluvy oprávnenou osobou za spoločnosť REGADA poštou, mailom alebo osobne.
1.2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde aj na základe návrhu kúpnej zmluvy alebo objednávky doručenej zákazníkom spôsobmi už uvedenými v bode 1.1, ktorá je opečiatkovaná a podpísaná oprávnenou osobou zákazníka a akceptovaním tejto kúpnej zmluvy alebo objednávky spoločnosťou REGADA, formou pečiatky a podpisom oprávnenej osoby a jej zaslaním zákazníkovi poštou, mailom alebo osobne.
1.3. Za uzavretú kúpnu zmluvu považujeme aj každý obchodný prípad, ak:
- zákazník zaplatil za tovar v hotovosti
- zákazníkovi bol tovar zaslaný na dobierku
- zákazník potvrdil prevzatie tovaru na dodacím liste, faktúre alebo iným obvyklým spôsobom
- zákazníkovi bol tovar zaslaný bežne dostupnou prepravnou spoločnosťou
1.4. Akékoľvek zmluvy, dohody a ich doplnky alebo zmeny musia byť vyhotovené v písomnej forme.
II. Vypožičiavanie vzoriek
Vypožičiavanie vzoriek sa riadi v plnom rozsahu podľa osobitných Zmlúv o vypožičaní tovaru. Zákazník je povinný vrátiť vypožičané vzorky spoločnosti REGADA bez poškodenia najneskôr do 1 mesiaca po uplynutí doby vypožičania dohodnutej v Zmluve o vypožičaní tovaru. V prípade, že sa tak nestane je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti REGADA ich nákupnú cenu podľa cenníka a to bez zbytočného odkladu po obdržaní faktúry od spoločnosti REGADA.
III. Ceny a dodávky
3.1. Pokiaľ nie je stanovené inak pre tovar je platná cena  podľa príslušnej obchodnej ponuky.
3.2. Všetky ceny sú netto bez DPH a bez akýchkoľvek bankových poplatkov.
3.3. Ceny sú vrátane obvyklého balenia a bez prepravy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
3.4. Prvé dodávky tovaru novému zákazníkovi bude REGADA realizovať až po zaplatení ceny dodávky vopred alebo v hotovosti pri dodaní tovaru, podľa vzájomnej dohody. Tento postup platí do doby pokiaľ sa REGADA nedohodne so zákazníkom inak.
3.5. Čiastkové dodávky a ich fakturácia sú povolené. Platobné podmienky sú predmetom článku VIII. týchto podmienok.
3.6. Pre dodávky tovaru platia dodacie podmienky INCOTERMS 2020, EXW REGADA, s.r.o., Prešov, pokiaľ sa REGADA so zákazníkom nedohodne inak.
IV. Dodacie lehota
4.1. Dodacia lehota a termíny sú pre spoločnosť REGADA záväzné iba v prípade, že boli dohodnuté písomne. Dodacia lehota nezačne bežať pred vyjasnením všetkých, pre plnenie zmluvy nevyhnutných podrobností alebo predtým než zákazník odovzdá spoločnosti REGADA všetky podklady a diely, ku ktorých obstaraniu je povinný.
4.2. Storno objednávky zo strany zákazníka je možné uskutočniť najneskôr do 2 týždňov pred potvrdeným dátumom expedície. Zákazník je povinný odobrať objednaný výrobok pripravený na expedovanie najneskôr do 2 týždňov po potvrdenom dátume objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V opačnom prípade si spoločnosť REGADA vyhradzuje právo účtovať poplatky za skladovanie tovaru.
4.3. V prípade nesplnenia dodávky alebo v prípade nemožnosti dodať tovar bez ohľadu na dôvod sa na náhradu škody vzťahujú ustanovenia článku XI týchto všeobecných dodacích podmienok.
4.4. Prípady vyššej moci a akýchkoľvek iných udalostí, ktoré sú mimo kontroly REGADA a značne ohrozujú alebo zamedzujú dodávky ako vojna, povstania, požiar, povodeň, epidémie, prekážky v obchode (prerušenie obchodu), omeškania v tranzite, štrajky, administratívne opatrenia ako zákazy zamedzenia vývozu, prekážky v nákupe materiálu, ako aj nedodanie, nesprávne alebo oneskorené dodanie od dodávateľov bez ohľadu na dôvody, zbavujú spoločnosť REGADA jej záväzkov vyplývajúcich z príslušných zmlúv. Pre akékoľvek dočasné prekážky uvedené platí len počas trvania prekážky pričom zákazník musí spoločnosti REGADA poskytnúť primeranú lehotu pre opätovné zahájenie dodávok, ak sa so spoločnosťou REGADA nedohodne inak.
V. Splnenie dodávky a prechod nebezpečenstva škody
5.1. K splneniu dodávky / dodacej lehoty dôjde odoslaním tovaru zákazníkovi alebo dodaním tovaru na prepravu pri expedícii EXW REGADA. V prípade, že si prepravu zabezpečuje zákazník je dodacia lehota dodržaná ak bola zákazníkovi v tejto lehote oznámená pripravenosť na expedíciu. Uvedené sa vzťahuje aj na čiastkové dodávky.
5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka splnením dodávky podľa bodu 1 tohto článku. Nebezpečenstvo škody na tovare na zákazníka prechádza aj vtedy ak na neho neprešlo vlastnícke právo k tovaru. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť zákazníka zaplatiť cenu za tovar.
5.3. V prípade omeškania spoločnosti REGADA pri odoslaní tovaru z dôvodu, za ktorý zodpovedá zákazník, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na zákazníka odoslaním oznámenia zákazníkovi, že tovar je pripravený na odoslanie. Akékoľvek náklady na skladovanie po prechode nebezpečenstva škody na zákazníka znáša zákazník.
VI. Záruka a povinnosť oznámiť vady
6.1. Zákazník je povinný ihneď po obdržaní dodávky tovar starostlivo prezrieť, skontrolovať úplnosť dodávky a jej súlad s objednávkou. Zákazník je povinný oznámiť spoločnosti REGADA vady dodávky zaslaním oznámenia o vade a to písomne, faxom alebo elektronickou poštou v lehote do 7 dní odo dňa obdržania tovaru na mieste určenia, alebo ak vada nemohla byť zistená pri prehliadke, v lehote 7 dní od jej zistenia, najneskôr však do skončenia záručnej lehoty.
6.2. Akékoľvek škody pri preprave podliehajú oznamovacej povinnosti v rámci Všeobecných medzinárodných podmienok prepravy a zákazník je povinný ich bez zbytočného odkladu oznámiť dopravcovi, spoločnosti REGADA a spoločnosti zabezpečujúcej poistenie tovaru. V opačnom prípade nároky z vád tovaru nebudú priznané.
6.3. Riadne a včas uplatnenú reklamáciu vád, za ktoré zodpovedá REGADA, vykoná REGADA podľa voľby zákazníka uvedenej v oznámení vád bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Zákazník môže požadovať:
- odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar
- dodanie chýbajúceho tovaru
- odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
- poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny
- v prípade ak nie je možné odstránenie vád dodaním náhradného tovaru, ani nie je možné odstrániť vadu dodaním chýbajúceho tovaru, nie je možné odstrániť vadu opravou tovaru, ani zhojiť vady poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, môže zákazník odstúpiť od zmluvy.
Dodanie náhradného tovaru môže zákazník požadovať len pri neopraviteľných vadách alebo neekonomických opravách. Odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu môže zákazník len v prípade ak REGADA neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi pred uplynutím tejto lehoty, že vady neodstráni.
6.4. Uplatnený nárok na vybavenie reklamácie nemôže zákazník meniť bez súhlasu spoločnosti REGADA.
6.5. Pri dodaní náhradného tovaru je zákazník povinný vrátiť spoločnosti REGADA vymenený tovar v stave, v akom mu bol dodaný.
6.6. V prípade neoprávnenej alebo riadne a včas neuplatnenej reklamácie vád tovaru je zákazník povinný nahradiť spoločnosti REGADA náklady spojené s prepravou a prehliadkou tovaru ako aj ďalšie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s uvedeným spoločnosti REGADA.
6.7. Popri nárokoch uvedených v bode 3 tohto článku môže zákazník požadovať náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s oprávnenou reklamáciou vznikla. Výšku škody musí zákazník riadne a včas preukázať, inak spoločnosť REGADA nie je nárokom zákazníka viazaná.
6.8. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov a inštrukcií spoločnosti REGADA na prevádzku a údržbu, úpravy tovaru, výmeny akýchkoľvek ich častí alebo použitia materiálov, ktoré nevyhovujú pôvodným špecifikáciám.
6.9. Záručná lehota za vady akosti tovaru je 12 mesiacov od dodania tovaru, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté so zákazníkom inak.
6.10. Spoločnosť REGADA nezodpovedá za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobila ich REGADA alebo osoby, s pomocou ktorých REGADA svoj záväzok plnila, a vady nemajú príčinu v povahe výrobku alebo tovaru.
VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva a výhrada vlastníctva
7.1. Zákazník nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny, do tejto doby si spoločnosť REGADA vyhradzuje vlastnícke právo na tovar. Ak bola dodávka uskutočnená pred úplným zaplatením nákupnej ceny tovar zostáva vo vlastníctve spoločnosti REGADA až do úplného zaplatenia ceny.
7.2. Zákazník je oprávnený predať, použiť alebo spracovať (napr. zmontovať tovar s iným tovarom atď.) len v rámci bežnej obchodnej činnosti. Toto oprávnenie môže byť dodávateľom kedykoľvek odvolané.
7.3. V prípade ďalšieho predaja nezaplateného tovaru je zákazník (v prípade, že nesplní svoje platobné povinnosti voči spoločnosti REGADA) povinný postúpiť spoločnosti REGADA pohľadávky voči svojim odberateľom. Na základe žiadosti spoločnosti REGADA je zákazník povinný oznámiť spoločnosti REGADA kedykoľvek obchodnú firmu (meno) a sídlo (bydlisko) svojich odberateľov ako aj výšku a splatnosť pohľadávok týchto odberateľov. V prípade postúpenia pohľadávky a jej následného vymáhania spoločnosťou REGADA je zákazník povinný, podľa svojich možností, poskytnúť spoločnosti REGADA podporu a súčinnosť.
7.4. V prípade úpravy alebo spracovania (napr. zmontovania s iným tovarom, atď. ) tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, sa zmluvné strany už teraz dohodli na nasledujúcom: spoločnosť REGADA sa stáva spoluvlastníkom novej veci. Výška spoluvlastníckeho podielu sa stanoví podľa pomeru účtovanej čiastky tovaru k hodnote novej veci. Odsek 3 platí primerane.
7.5. Zákazník je povinný bezodkladne informovať spoločnosť REGADA o strate, zabavení, zničení alebo poškodení tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva. Zákazník je v tomto prípade povinný postúpiť spoločnosti REGADA svoje pohľadávky voči tretím osobám, predovšetkým voči osobe zodpovednej za škodu alebo voči poisťovni.
VIII. Platobné podmienky
8.1. Ak nie je dohodnuté inak splatnosť faktúr vystavených spoločnosťou REGADA je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
8.2. Bez ohľadu na akékoľvek rozhodnutie zákazníka je spoločnosť REGADA oprávnená priradiť došlé platby k najskôr splatným pohľadávkam zákazníka a to podľa určenia spoločnosti REGADA.
8.3. Ak sa zákazník ocitne v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, jej zálohy, alebo akejkoľvek platby, na ktorej úhradu je voči spoločnosti REGADA povinný, je REGADA  oprávnená účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky až do vykonania úhrady celej dlžnej čiastky. Ak trvá omeškanie zákazníka so zaplatením akejkoľvek čiastky viac ako 5 týždňov je spoločnosť REGADA oprávnená od zmluvy odstúpiť. Ak spoločnosť využije právo odstúpiť od zmluvy je oprávnená ponechať si všetky čiastkové úhrady v plnej výške, ktoré do času odstúpenia uskutočnil zákazník, ako zmluvnú pokutu za porušenie záväzku platiť riadne a včas.
8.4. Všetky bankové poplatky spojené s platbou hradí zákazník.
IX. Opätovné prevzatie tovaru
Opätovné prevzatie tovaru je možné výlučne na základe vzájomnej písomnej dohody medzi zákazníkom a spoločnosťou REGADA. Na tovar, ktorý zákazník vráti a ktorý REGADA prevezme, bude vystavený dobropis. Suma takéhoto dobropisu bude závisieť od stavu prevzatého tovaru a od straty na jeho hodnote. Spoločnosť REGADA je oprávnená vyúčtovať zákazníkovi náklady s tým spojené vo výške 15% pôvodnej dodacej ceny a zákazník je povinný vyúčtované náklady spoločnosti REGADA uhradiť.
Spoločnosť REGADA si vyhradzuje právo tovar opätovne neprevziať.
X. Zmeny u zákazníka
Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť REGADA o akejkoľvek zmene svojho obchodného mena, sídla, obchodnej a štatutárnej štruktúry do 7 dní od uskutočnenia zmien, ako aj o akýchkoľvek ďalších zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na zmluvný vzťah.
XI. Nároky na náhradu škody
11.1. Spoločnosť REGADA zodpovedá len za škodu, ktorá vznikla preukázane v príčinnej súvislosti s porušením povinností, ktoré ohrozili účel zmluvy.
11.2. V ostatných prípadoch pre náhradu škody zo strany spoločnosti REGADA platia príslušné zákonné ustanovenia platné na území Slovenskej republiky.
XII. Voľba práva a príslušnosť súdu
12.1. Záväzkové vzťahy vzniknuté medzi spoločnosťou REGADA a zákazníkom sa riadia právom Slovenskej republiky. Konvencia OSN o Medzinárodnom obchode (CISG) sa neuplatňuje, ani akékoľvek iné dohody, vrátane budúcich medzištátnych alebo medzinárodných dohôd dokonca ani potom ako ich prevezme slovenské právo.
12.2. Spory vznikajúce z dodávok tovaru alebo v spojení s dodávkami sa obe strany budú snažiť vyriešiť v prvom rade vzájomnou dohodou. V prípade, že to nie je možné sú zmluva, všetky právne vzťahy a nároky z nej vyplývajúce  v jurisdikcii príslušného súdu v Prešove alebo podľa určenia spoločnosti REGADA. Takto určený súd má výhradnú súdnu právomoc vo veci všetkých žalôb, ktoré podá zákazník.
XIII. Záznamy údajov zákazníka
REGADA používa zariadenia na elektronické spracovanie dát osobných údajov zákazníkov. Z tohto dôvodu, sa so všetkými údajmi obdržanými v rámci obchodného vzťahu so zákazníkom nakladá v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje zákazníka sú spracúvané so súhlasom zákazníka a iných dotknutých osôb na účely overenia totožnosti zákazníka, alebo ním splnomocnenej osoby pri preberaní a servise produktov spoločnosti a tiež na identifikáciu zákazníka v informačnom systéme spoločnosti REGADA, s.r.o, s cieľom vystaviť správne účtovné a daňové doklady.
XIV. Platnosť dodacích podmienok
Týmito podmienkami sa riadia všetky zmluvné vzťahy uzatvorené po dni 04.02.2024