Spolupráca s VŠ

Trainee program pre študentov

Keďže do nášho kolektívu hľadáme mladých perspektívnych a dynamických ľudí, koncom roka 2021 sme spustili projekt Trainee zameraný na študentov 4. a 5. ročníka vysokých škôl s technickým zameraním. Študenti po zapojení do tohto programu majú možnosť získavať svoje prvé odborné znalosti a skúsenosti pod dohľadom tých najlepších a to za finančnú odmenu. Cieľom projektu je zabezpečiť študentom plynulý prechod z akademického prostredia do skutočnej praxe. Počas doby trvania Trainee programu má študent prideleného osobného mentora, ktorý ho sprevádza, usmerňuje a učí vykonávať jednotlivé odborné úlohy od najľahších s postupne stúpajúcou náročnosťou. Absolvent tohto programu je schopný začlenenia sa do odborného kolektívu spoločnosti Regada, kde sa stáva plnohodnotnou súčasťou tímu. V prvej fáze vykoná študent rotáciu naprieč jednotlivými oddeleniami spoločnosti, čo mu umožňuje spoznať firmu ako celok, nadviazať kontakt s potenciálnymi kolegami a rozhodnúť sa, ktoré oddelenie mu je najbližšie z pohľadu vykonávania budúcej náplne práce. Druhá fáza je zameraná na určenie konkrétneho zaradenia, ktoré sa zvolí na základe pohovoru s vedením spoločnosti. Po ukončení programu je študentovi pri dobrých výsledkoch práce ponúknutá pracovná zmluva so zaujímavým ohodnotením a ďalšími zamestnaneckými benefitmi.

Začni zbierať svoje prvé odborné skúsenosti už počas štúdia a pridaj sa k nám

Program Trainee vo svojej pilotnej fáze medzi obdobiami december 2021 až máj 2023, vyprodukoval svojho prvého absolventa spoločnosti Regada, ktorým bol študent Fakulty výrobných technológii so sídlom v Prešove Technickej univerzity v Košiciach so zameraním na odbor Strojárstvo. Po úspešnom zložení štátnych skúšok a obhájení Diplomovej práce, bola študentovi ponúknutá zamestnanecká zmluva a aktuálne je súčasťou tímu Obchodného úseku predaja elektrických servopohonov, kde mu bola pridelená pozícia Technickej podpory predaja. V tomto prípade študent využil spojenie Trainee a SPICE programu, čo mu umožnilo pracovať na téme Diplomovej práce z prostredia spoločnosti. Všetky tieto aspekty viedli k maximálnemu zúročeniu ponúkaných možnosti pre získavanie skúsenosti, budovania budúceho zamestnaneckého miesta a budovaní svojej odbornosti. Diplomová práca bola zameraná na rekonštrukciu foriem pre odliatky vyhotovované tlakovým odlievaním, s využitím technológii reverzného inžinierstva a vo fakultnej súťaži ŠVOČ FVT TUKE 2023 získala ocenenie Za dobrú spoluprácu od predsedu Zväzu Slovenských vedecko-technických spoločností.

Referencia k programu Trainee Daniela Hajtingera, prvého absolventa programu

Na ponuku Trainee programu spoločnosti Regada som regoval behom letných mesiacov roku 2021 ešte pred nástupom do 4. ročníka Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, patriacej pod Technickú univerzitu v Košiciach. Svoje prvé skúsenosti som začal naberať od decembra toho roku. Úvodné mesiace sa niesli v znamení rotácie po jednotlivých oddeleniach v rámci firmy, kvôli zoznámeniu sa s prostredím, chodom firmy, zamestnancami a procesmi. Zhruba od júna 2022 som sa stal súčasťou Technického oddelenia, kde bola moja úloha zabezpečovať pomocné práce pri tvorbe 2D a 3D technickej dokumentácie, pod vedením p. Ing. Kuropčáka a p. Ing. Konečného.

 

So začiatkom posledného, 5. ročníka vysokoškolského štúdia došlo v mojom prípade k spojeniu programu Trainee a univerzitnej stáže pod názvom SPICE, čo mi umožňovalo pracovať intenzívnejšie a takisto si zvoliť aj tému záverečnej diplomovej práce. Tá bola vypracovaná na tému Rekonštrukcia foriem pre tlakové liatie hliníka za využitia techník reverzného inžinierstva. Postupne sa mi podarilo vypracovať kompletnú 3D dokumentáciu pre formu odliatkov spodných krytov servopohonov radu UP 1. V januári 2023 mi bola ponúknutá možnosť pracovať ako technická podpora predaja obchodného oddelenia, kde som po úspešnom ukončení štúdia na FVT nastúpil na plný úväzok. Program Trainee je tak ideálnou príležitosťou pre získavanie prvých odborných znalostí a skúseností už počas štúdia a zaslúžiť si svoje prvé pracovné miesto.