Regada ako súčasť stredoškolských workshopov

Posledný novembrový deň sa pracovníci obchodného a personálneho oddelenia Ing. Hajtinger a Mgr. Trišč Sopková zúčastnili podujatia „Burza príležitostí“, ktoré bolo organizované v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Študentom 3. a 4. ročníka boli predstavené možnosti budúceho zamestnania a štúdia po ukončení strednej školy. Workshopu sa zúčastnilo viacero vysokých škôl v zastúpení jednotlivými fakultami, prítomní boli rovnako aj zamestnávatelia z odboru v rámci Prešovského kraja. Spoločnosť REGADA uviedla študentom možnosti nástupu na konkrétne pracovné pozície so stredoškolským vzdelaním, ale aj možnosť zapojenia sa do programu Trainee, určeného pre študentov vysokých technických škôl.

Po ukončení prezentačnej časti svojho portfólia prebiehalo posedenie a diskusia s vedením SPŠE ohľadom predstavenia možností prehĺbenia spolupráce strednej školy s jednotlivými zamestnávateľmi, prípadne fakultami vysokých škôl. Spoločnosť REGADA ponúkla potenciál podieľať sa na materiálovo-technickom zabezpečení laboratórnych učební a takisto možnosť exkurzií študentov do výrobných a montážnych priestorov.

V nasledujúci týždeň sa rovnaká dvojica zúčastnila aj akcie „Kam po základnej škole“ na pôde Spojenej Školy Ľ. Podjavorínskej 5.12.2023. Oproti predošlému podujatiu bol tento deň venovaný hlavne žiakom 9. ročníkov základných škôl a ich rodičom, ako nástroj pre výber strednej školy. V priestoroch športovej haly sa tak stretla pestrá škála stredných škôl s rôznym zameraním, ale aj jednotliví zástupcovia zamestnávateľov v kraji. Spoločnosť REGADA oslovovala žiakov s možnosťou nastúpenia na SŠ Ľ. Podjavorínskej, kde im je ponúkané duálne vzdelávanie v troch odboroch. Rovnako ako na SPŠE, aj v tomto prípade sa pracovníci spoločnosti stretli s vysokým záujmom o ponúkané možnosti, čo dáva pozitívny odkaz smerom k potenciálnym budúcim technikom.