• Slovensky
 • English
 • Русский
 • Magyarul
 • Česky

Technický servis

V rámci technického servisu vykonávame následné činnosti:

 • Záručný a pozáručný servis našich výrobkov
 • Technickú podporu
 • Školenia zákazníkov

• Záručný a pozáručný servis

vykonávame vo vzťahu k našim výrobkom, na základe písomnej požiadavky. Servis vykonáme po dohode priamo na mieste u zákazníka, resp. vo výrobnej firme po zaslaní výrobku.

• Technickú podporu

vykonávame vo vzťahu k našim výrobkom, na základe objednávky, resp. individuálnej zmluvy o dielo. Po vzájomnej dohode vykonáme servis aj na podobné výrobky iných výrobcov.

Druhy technickej podpory:

Preventívna údržba - je založená na pravidelných (profylaktických) prehliadkach našich zariadení, ktoré sa zameriavajú na včasné odhaľovanie porúch. Predchádza nadmernému opotrebovaniu zariadení vplyvom prostredia, prípadne neodborného ľudského, či iného neprimeraného zásahu. Preventívna údržba zabezpečuje najkomplexnejší spôsob servisnej starostlivosti o zariadenie a predchádza jeho neočakávaným výpadkom.

Vzdialený servis a poradenstvo - servisná linka, poradenská činnosť, po dohode aj montáž a zoradenie kompletu (pohonu s armatúrou). Riešenie akútnych havarijných stavov - servisné zásahy našich špecializovaných technikov priamo v priestoroch, kde je zariadenie inštalované.

Technickú podporu poskytujeme na základe individuálnej servisnej zmluvy, ktorá bude zahrňovať komplexný program servisnej starostlivosti o zariadenia tak aby ste s jeho prevádzkou už nemali žiadne starosti.

• Školenia zákazníkov

Cieľom školení podľa uvedených blokov je oboznámiť technických a servisných pracovníkov z údržby regulačných zariadení so spôsobom zabezpečovania servisných a opravárenských činnosti na výrobkoch firmy REGADA, s.r.o.
Blokové programy školení sú obsahovo naplnené v závislosti od preberanej problematiky s prihliadnutím na odbornú spôsobilosť a pracovné zatriedenie účastníkov daného servisného školenia.
Každý účastník obdrží osvedčenie o účasti na príslušnom kurze.
Zmluvné servisné strediská obdržia oprávnenie na vykonávanie servisných prác pre vybrané druhy výrobkov.

Typy servisných školení

 • Servisovanie výrobkov
 • Montáž a demontáž uzlových modulov
 • Výmena najčastejšie opotrebovaných dielov
 • Individuálne servisné školenia

• Servisovanie výrobkov

Komplexný program servisovania výrobkov firmy REGADA, s.r.o.

Cieľ kurzu:
Účastníci kurzu prehlbujú svoje odborné znalosti o parametroch a vlastnostiach jednotlivých výrobkov cez konštrukčné uzlové mechanizmy.
Na montáži, resp. v servisnej dielni si overujú teoretické poznatky priamo na skúšobných vzorkách.

• Montáž a demontáž uzlových modulov

Cieľ kurzu:
Praktické ukážky z montáže a demontáže uzlových modulov, resp. hotových výrobkov.
Kurz je určený pre servisných pracovníkov zmluvných servisných stredísk.

• Výmena najčastejšie opotrebovaných dielov

Cieľ kurzu:
Praktické ukážky postupu výmeny najčastejšie opotrebovateľných dielov vybratých z katalógu náhradných dielov.
Kurz je určený pre servisných pracovníkov zmluvných servisných stredísk.

• Individuálne servisné školenia

Cieľ kurzu:
Na želanie zákazníkov sa vykonávajú individuálne kurzy a školenia k žiadanej problematike. Ide o prehĺbenie nadobudnutých znalostí z predchádzajúcich kurzov z oblasti servisovania hotových výrobkov.

Technické poradenstvo

 • Objednávanie
 • Základy nasadzovania
 • Technická dokumentácia
 • Konštrukcia výrobkov
 • Uvedenie do prevádzky
 • Nasadzovanie elektroniky

• Objednávanie

 • podľa katalógu
 • textom
 • zákazkovým listom
 • telefonicky

• Základy nasadzovania

Príklad nasadzovania výrobkov z pohľadu dodržiavania základných princípov výberu parametrických údajov armatúry a servopohonu

• Technická dokumentácia

 • Katalógy výrobkov
 • Návod na montáž, obsluhu a údržbu
 • Katalóg náhradných dielov

• Konštrukcia výrobkov

Účelová konštrukcia ako základ pre dosiahnutie stanovených parametrov výrobku. Výber konštrukčných uzlov, ktoré ovplyvňujú technické parametre výrobku.

• Uvedenie do prevádzky

Účastníci školenia sú zoznamovaní s problematikou nasadzovania a prevádzkovania výrobkov firmy REGADA,s.r.o. Zvýšený dôraz je kladený na problematiku mechanického a elektrického pripojenia a následného funkčného overenia.

• Nasadzovanie elektroniky

Praktické ukážky z nasadzovania elektroniky – CPT vysielač, prevodník, polohový regulátor. ES MO s DMS Systémom, ES ST 0 s elektronikou DX 3002, ES SO 2 s elektronikou DX 3004.

Prihláška

V prihláške je potrebné uviesť:

 • názov firmy
 • záujem o druh kurzu
 • požadovaný termín
 • zoznam účastníkov

Kontakty

tel.: +421 51 7480 467; +421 51 7480 447
mail: schlosser@regada.sk; servis@regada.sk; kysela@regada.sk

Naši zmluvní partneri zastrešujú servis v aj zahraničí.
V Rusku a Bielorusku sa môžete obrátiť na tieto servisné strediská: www.regada.sk/ru/servis/